Vedtægter for

Foreningen NORDEN i Rudersdal
§ 1 Formål
Stk. 1.
Stk. 2.
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN i Rudersdal arbejder med støtte fra landsforeningen og
kredsen for at virkeliggøre foreningens formål indenfor lokalafdelingens geografiske
område, bl.a. ved at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter og arrangementer der
henvender sig til offentligheden. Lokalafdelingen er hjemmehørende i Rudersdal
kommune og optager endvidere medlemmer bosiddende i Hørsholm kommune.
§ 2 Medlemskab
Stk. 1.
Enkeltmedlemmer, foreninger og virksomheder med anmeldt adresse i
lokalafdelingens område optages i lokalafdelingen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt
optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis optages i landsforeningen,
såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold
afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.
Stk. 2.
Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i
landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet. Af de personlige medlemmers
kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel, som fastsættes af
repræsentantskabet. Bidrag fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af
lokalafdelingen aftales mellem lokalafdelingen og medlemmet, og beløbet tilfalder
lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent- og bidragsformer afgøres af
Landsstyrelsens forretningsudvalg. Udmeldelse af Foreningen NORDEN kan ske
skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af kalenderåret.
§ 3 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer
og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen, har ved hver
lokalafdelings generalforsamling en stemme, parmedlemskaber og
husstandsmedlemskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved
personligt fremmøde.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes
med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
lokalstyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af lokalafdelingens
medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for lokalstyrelsen med angivelse
af dagsorden.
Stk. 3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Forslag fra lokalstyrelsen
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til
styrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 4 Lokalafdelingens organisation
Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalstyrelsen, dog
minimum tre. Valgene gælder for to år. I en ny afdeling er efter lodtrækning
halvdelen af mandaterne etårige. Lokalstyrelsen konstituerer sig efter valg med
formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Lokalstyrelsen kan til varetagelse af lokale opgaver nedsætte udvalg.
§ 5 Regnskab
Regnskabsåret for lokalafdelingen er kalenderåret. Lokalstyrelsen er ansvarlig for, at
der udarbejdes regnskab. Lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt og kritisk
af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest
5. april.
§ 6 Lokalafdelingens repræsentation
Fra hver lokalafdeling sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes
stedfortræder samt yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer i
lokalafdelingen pr. 31. december året forinden. På kredsmødet har hver
lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant
for hver påbegyndt 100 medlemmer i lokalafdelingen pr. 31. december året forinden
stemmeret. Lokalstyrelsen udpeger de stemmeberettigede deltagere.
§ 7 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægten for lokalafdelingen kan foretages på ordinær generalforsamling
med ¾ flertal af de fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes
af Landsstyrelsen.
§ 8 Indkaldelse af generalforsamling via kredsstyrelsen
Hvis lokalafdelingen ikke har holdt generalforsamling, drager kredsstyrelsen omsorg
for indkaldelse.
§ 9 Opløsning
Opløsning af lokalafdelingen kan kun finde sted med ¾ flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den
første skal være ordinær. Forslag om opløsning af lokalafdelingen skal anføres i
dagsordenen for møderne. Opløsning af en lokalafdeling kan kun ske efter
inddragelse af kredsstyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag
om opløsning og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse. Såfremt
forslaget på det første møde opnår den fastsatte majoritet, skal forslaget forelægges
til vedtagelse på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tidligst
kan afholdes 14 dage efter den første vedtagelse. Ved lokalafdelingens opløsning
overføres dens midler til den afdeling, der overtager medlemmerne.
r
.