Birkerød den 8.7.2016

Kommunen svigter de unge i det nordiske samarbejde

Pressemeddelelse – venskabsbesøg i Jakobstad

Kommunen fravælger det nordiske samarbejde, de selv har kreeret.
Ved kommunesammenlægningen Birkerød/Søllerød blev venskabsbysamarbejdet revitaliseret efter Rudersdals krav til fremtidens samarbejde. Et samarbejde som kommunen nu har fravalgt. Derfor var der ved venskabsbystævnet i Jakobstad den 1-3.7.2016 ingen repræsentation fra kommunen. Til det siger Georg Møller fra Foreningen NORDEN, at han undrer sig , i en tid hvor alle taler om værdien af det nordiske samarbejde, så er der ikke en eneste politiker eller embedsmand, der prioriterer erfaringsudveksling inden for nordisk social- og sundhedsarbejde, der var årets tema.
Georg Møller siger, at ordet fravælger er hans eget, idet kommunen vælger den diplomatiske vej – men uden begrundelse – at melde afbud, hvilket de også gjorde i 2014 til Eslöv, hvor man drøftede miljøemner. En enig kommunalbestyrelse valgt en ad hoc linje, der skal være fritstillet fra kæden.
Det der smerter Georg Møller er, at en enig kommunalbestyrelse også har besluttet, at man ikke vil give mulighed for at sende en ungdomsgruppe på 3-5 stk til disse stævner. Gennem tiden har der i Musikskolens regi været mange gode oplevelser for de unge. Men stævnet for 2 år siden fik en blandet evaluering, hvilket fik økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til at beslutte, at med denne enlige svane stopper ungdomsmøderne. Georg Møller undrer sig over, at det er økonomiudvalget alene der træffer denne indstilling uden forudgående behandling i kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget, en fejlfortolkning af delegationsreglerne, mener han. Emnet for årets ungdomsmøde var bl a demokrati, hvor de drøftede, hvordan man kan styrke den politiske dialog med kommunens unge. Et emne som ville have været spændende for Rudersdals unge at deltage i, netop fordi vi her i kommunen har mange aktive unge, der blander sig i kommunens udvikling.
Udover disse 2 led består stævnet også af et 3. uafhængigt led bestående af medlemmer fra Foreningen NORDEN. Under deres del af mødet fik de et stort indtryk af Jakobstads kultur med et musikhus, der virker som Campus. Et levende center for musik, kunst, kreativitet og koncertsal, med elever fra hele Finland og den øvrige verden. Et spændende hus som også kunne have inspireret unge fra Rudersdal i den videre udvikling af Kulturcenter Mariehøj, siger Georg Møller. Han håber at politikerne vil revurdere deres beslutning, og peger på at man udover udpegning af unge fra Ung i Rudersdal også kan tænke på rekruttering fra diverse fritidsforeninger mm.

FAKTA
Venskabskæden består af:
Asker, Norge
Gardabær, Island
Jakobstad, Finland
Rudersdal, Danmark

 

Nordisk samarbejde uden grænsebom (januar 2016)

I skrivende stund er ”grænsebommen til Sverige gået ned”. Grænsebomme mellem venner er naturstridige, men vi må respektere det overbevisende flertal i den svenske Riksdag, som har vedtaget den midlertidige ID-kontrol. Til gengæld må vi opfordre til tættere nordisk samarbejde og løsning af fælles problemer. Jeg håber ikke, at det særlige nordiske lider knæk, fordi man ikke magter at håndtere den historiske situation.

Udtrykket ’bommen er gået ned’ plejer at referere til, at vi går i sort og ikke kan tænke logisk. Når de nordiske lande nu skærper grænsekontrollen, må dette ikke ske.

Man må ikke glemme, at vi er venner og grænsebomme mellem venner er et fremmedelement, som ikke må vare ved. Hvis man vender tilbage til tiden før pasfriheden i Norden, vil ikke bare venskaberne tage skade. Det vil også arbejdsmarkederne samt ikke mindst integrationen over Øresund.

Forskelligheden i løsningsmodeller må ikke føre til, at man glemmer alt det, der binder os sammen i det nordiske fællesskab – eller sætter det over styr. Det er vigtigt at vi ikke mister respekten for hinanden, men holder fast i et godt naboskab og et stærkt samarbejde.

Nordens politiske styrke er samarbejdet uden kompliceret struktur, og så har det en folkelig legitimitet. Det nordiske samarbejde er vokset frem med sine folkelige rødder. Det har fået den betydning, at de nordiske lande på en lang række områder udgør en harmonisk enhed, som ikke findes magen til noget andet sted i verden. Det er vores styrke. Og denne enhed er kommet uden tvang, uden overstatslig myndighed, uden flertalsbeslutninger – vokset frem over mange års kendskab og venskab på folkeligt plan.
Hvis man bruger det afsæt, når vi retter blikket ud mod den store verden, så har man i langt højere grad mulighed for at påvirke beslutningerne. I EU er der et alt for stort fravær af nordisk samarbejde. Det bør man gøre noget ved. Vi kan ikke være bekendt, at vi ikke udnytter det potentiale, som det nordiske samarbejde giver på de indre linjer til også at samarbejde på de ydre linjer. Hver for sig er vi små lande, der ikke har styrke og gennemslagskraft nok til for alvor at sætte os igennem. Men sammen har vi muligheder, der er langt større, end vores befolkningstal egentlig berettiger til.